راهنمای سفر به چمخاله


انواع جاذبه های:

سیکاس
روز بیشترین کمترین
يكشنبه ℃ 11 ℃ 9 10d
دوشنبه ℃ 9 ℃ 7 13d
سه شنبه ℃ 8 ℃ 7 13d
چهارشنبه ℃ 10 ℃ 7 10d
پنجشنبه ℃ 10 ℃ 7 10d
جمعه ℃ 12 ℃ 6 01d
شنبه ℃ 13 ℃ 8 10d
يكشنبه ℃ 11 ℃ 9 01d