بازگشت به همه کارها در قزوین
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 31 ℃ 12 01d
جمعه ℃ 31 ℃ 11 01d
شنبه ℃ 32 ℃ 14 01d
يكشنبه ℃ 17 ℃ 8 02d
دوشنبه ℃ 25 ℃ 9 01d
سه شنبه ℃ 25 ℃ 8 01d
چهارشنبه ℃ 31 ℃ 13 01d
پنجشنبه ℃ 32 ℃ 15 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

دروازه تهران و در کوشک


8685080627120_884.jpg
8975801659746.jpg
6361412cbb47347-9459-4bd5-b471-62acfb5059ed.jpg
9524353mn.jpg

توضیحات


قزوین در دوره‌های مختلف تاریخی مثل اکثر شهرهای کهن ایران برج و بارو و دروازه داشته که از آن میان تنها دو دروازه باقی مانده است. یکی دروازه تهران در جنوب شهر و در کنار میدان تهران قدیم است که باز یکی از نمادهای شهر قزوین به شمار می‌رود و دیگری دروازه در کوشک که به سمت الموت و شکارگاه‌های شمال قزوین باز می‌شده و در انتهای خیابان آزادی (نادری) جای دارد.

شهرهای نزدیک


قزوین
فاصله : 2.3 کیلومتر