بازگشت به همه کارها در اردبیل
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 30 ℃ 15 01d
جمعه ℃ 26 ℃ 13 01d
شنبه ℃ 31 ℃ 13 01d
يكشنبه ℃ 16 ℃ 8 01d
دوشنبه ℃ 19 ℃ 7 01d
سه شنبه ℃ 19 ℃ 11 04d
چهارشنبه ℃ 27 ℃ 10 01d
پنجشنبه ℃ 31 ℃ 15 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

پل هفت چشمه


پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه

توضیحات


پل يندي گوز (هفت چشمه) نيز يكي ديگر از پل هاي تاريخي استان اردبيل است كه در ميدان پانزده خرداد ابتداي خيابان ساحلي اين شهر قرار گرفته است . اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است . پل يدي گوز داراي هفت چشمه با پايه هاي سنگي و طاق هاي ضربي جناقي آجري مي باشد . اين پل حالت تقارن داشته و دهانه وسطي ، باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است . پل يدي گوز (هفت چشمه) يادگار دوره صفويه بوده و از سال 1374 ه. ش عمليات مرمتي آن شروع گرديده است.