سیکاس رزرو و اجاره ویلا

سیکاس

رزرو و اجاره ویلا

کیش

رزرو ویلا

اجاره ویلا

نمک آبرود

متل قو

رامسر

ویلا

شمال

اجاره

رزرو

انزلی

ماسوله

ورود به بخش کاربری
3خوابه نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 3 خوابه
متراژ : 850 متر
جنگلی
پیش پول : 130,000,000 تومان
اجاره: رهن کامل
3 خوابه کلار آباد
فروش ویلا شمال
کلار آباد 3 خوابه
متراژ : 250 متر
جنگلی
پیش پول : 10,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
ویلای لوکس نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 0 خوابه
متراژ : 250 متر
جنگلی
پیش پول : 10,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
ویلای متل قو
فروش ویلا شمال
سلمانشهر(متل قو) 2 خوابه
متراژ : 250 متر
جنگلی
پیش پول : 75,000,000 تومان
اجاره: رهن کامل
ویلای لوکس نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 250 متر
جنگلی
پیش پول : 10,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
سوییت جنگلی در نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 1 خوابه
متراژ : 60 متر بنا متر
همه موارد
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
واحد یک خوابه همکف
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 1 خوابه
متراژ : 60متر بنا متر
جنگلی
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
آپارتمان 1 خوابه در اطراف نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 1 خوابه
متراژ : 60 متر بنا متر
همه موارد
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
1 خوابه جنگلی نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 1 خوابه
متراژ : 40 متر بنا متر
همه موارد
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 1,800,000 تومان
ویلای 5 خوابه لوکس نور
فروش ویلا شمال
نور 5 خوابه
متراژ : 300 متربنا متر
ساحلی
پیش پول : 350,000,000 تومان
اجاره: رهن کامل
دو خوابه جنگلی نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 90متربنا متر
همه موارد
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
2 خوابه جنگلی لوکس نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 90متربنا متر
جنگلی
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
ویلای لوکس جنگلی در متل قو
فروش ویلا شمال
سلمانشهر(متل قو) 2 خوابه
متراژ : 120متربنا متر
جنگلی
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
آپارتمان 2خوابه نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 110متربنا متر
جنگلی
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
آپارتمان 2 خوابه نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 100متربنا متر
جنگلی
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 4,200,000 تومان
آپارتمان 2 خوابه نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 100متربنا متر
جنگلی
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 4,200,000 تومان
آپارتمان جنگلی 2 خوابه نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 100متربنا متر
جنگلی
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 3,800,000 تومان
ویلای 2 خوابه نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 120متربنا متر
جنگلی
پیش پول : 0 تومان
اجاره: 7,000,000 تومان